Мебел Виденов |

                          Општи услови и правила за учество во играта “Време за награди”,  

организирана од Мебел Виденов

 

I. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. МЕБЕЛ ВИДЕНОВ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен МЕБЕЛ ВИДЕНОВ или Организатор.

II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од МЕБЕЛ ВИДЕНОВ или било какво друго плаќање на влог заради учество).

Чл.2.(1) ) МЕБЕЛ ВИДЕНОВ организира игра Време за награди за освојување на вкупно 3 (три) награди –  3 (три ) награди ѕиден часовник. Во играта може да се учествува при исполнување  на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 14.10.2022 г.  до 19.10.2022 г. Објавување  на победниците  на 20.10.2022 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Instagram страница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.

III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице, што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во Мебел Виденов, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).

IV. УСЛОВИ

чл.4. На ден 14.10.2022г Организаторот ќе објави објава со прашање на нашиот профил на Facebook страницата / https://www.facebook.com/videnov.mk /. Секој учесник во играта мора да ги исполни следните услови, во периодот од 14.10.2022 година до 23:59 часот на 19.10.2022 година, заклучно со 23:59 часот. / https://www.facebook.com/videnov.mk / да имате право да учествувате во наградната игра.

За да учествуваат во играта, учесниците треба да ги исполнуваат следниве услови:

• Неопходен предуслов за учество во играта е физичкото лице да има валидна регистрација (личен профил) на Facebook на интернет адресата www.facebook.com Пријавувањето на Facebook се врши согласно општите услови.

• Дајте одговор на прашањето „Кој производ од категоријата Додатоци и декорација ви се допаѓа и ве инспирира да го декорирате домот со стил? во коментар под најавата за почеток на играта.

 

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е  3 (три) украсни ѕидни часовници обезбедени од  Мебел Виденов.

https://videnov.mk/iden-chasovnik-33

 (2) Наградата  „ѕиден часовнике доход во предмети што подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личен доход.

VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.

VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.videnov.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на една од 3-те награди.Извлекувањето на наградените ќе се врши на принципот на лотарија. Ќе бидат извлечени тројца наградени учесници и три резерви.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе ги објави имињата на наградените на Facebook страницата, како и на  www.instagram.com/videnov.mk  . Наградените ќе бидат објавени во коментар под постот на самата игра, на официјалната страна на Организаторот. Секој од наградените учесници треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Facebook платформата во рок од 5 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, иститот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден првиот од 3-те извечени учесници резерви. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).

(2) Наградите се испраќаат на адресата на наградените учесници преку курир во рок од 10 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

 

(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, исто така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

(5)Согласно одредбите од член 67 став 1 од Законот данокот на личен доход предметните награди со вредност поголема од 5.000,00 денари се оданочуваат. Данок го плаќа организаторот.

 

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

 

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од Мебел Виденов.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

 (7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16. Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата МЕБЕЛ ВИДЕНОВ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницата www.videnov.mk .

На сила од 14.10.2022 г.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

                          Општи услови и правила за учество во играта “Време за награди”,

организирана од Мебел Виденов

 

I. ОРГАНИЗАТОР.

Чл.1. МЕБЕЛ ВИДЕНОВ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Петричка бр. 6/1-3, Скопје, ЕМБС 7442416, подолу за кратко наречен МЕБЕЛ ВИДЕНОВ или Организатор.

II. ЗА ИГРА (играта не е условена со купување на производи од МЕБЕЛ ВИДЕНОВ или било какво друго плаќање на влог заради учество).

Чл.2.(1) ) МЕБЕЛ ВИДЕНОВ организира игра Време за награди за освојување на вкупно 3 (три) награди –  3 (три ) награди ѕиден часовник. Во играта може да се учествува при исполнување  на сите услови, опишани подоле. Играта се организира во периодот од 14.10.2022 г.  до 19.10.2022 г. Објавување  на победниците  на 20.10.2022 г, во коментар под објавата на Играта, на официалната Instagram страница на Организаторот.

(2) Учеството во играта не е поврзано со купување/користење на производи или услуга/и, обезбедени од Организаторите.

III. УЧЕСНИЦИ

Чл.3. Во играта може да учествува секое физичко лице , што има навршено над 18 години, кое ги исполнува сите услови на играта опишани подолу. Во играта немаат право да учествуваат вработени во Мебел Виденов, како и членовите на нивните семејства (деца, родители, сопружници).

IV. УСЛОВИ

Чл.4. На ден 14.10.2022г. во Организаторот ќе објави пост на официјалниот  Instagram профил / https://www.instagram.com/videnov.mk/   /. Секој учесник во играта мора да ги исполнува следните услови , во периодот од  14.10.2022 г. до 19.10.2022 г. заклучно со 23:59 часот . / https://www.instagram.com/videnov.mk/  /, за да има право да земе учество во наградната игра.

За да учествува во играта, учесниците треба да ги исполнат следните услови:

•             Неопходен предуслов за учество во Играта е физичкото лице да има валидна регистрација на профил во Instagram на интернет адреста  www.instagram.com . Регистрацијата во Instagram се извршува во согласност со општите услови и правила.

•             Да го следите официјалниот  Instagram профил на Организаторот.   https://www.instagram.com/videnov.mk/

•             Да тагнете во коментар под постот со која започнува играта 3 ваши пријатели (корисници).

   

V. НАГРАДИ

Чл.5. (1) Вкупниот број на награди е  3 (три) украсни ѕидни часовници обезбедени од  Мебел Виденов.

https://videnov.ro/ceas-de-perete-18

(2) Наградата  „ѕиден часовнике доход во предмети што подлежи на оданочување во согласност со одредбите од членовите 64, 65, 66 и 67 од Законот за данокот на личем доход.

VI. ТЕРИТОРИЈАЛЕН ОПФАТ

Чл.6. Играта се организира и одржува само за граѓаните кои живеат на територијата на Република Северна Македонија.

VII. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ИГРАТА

Чл.7. Општите услови ги регулираат односите почеѓу Организаторот, од една страна и учесниците во Играта, од друга страна, како и условите за учество во самата Игра.

Чл.8. (1) Одвивањето и учеството во Играта се спроведува во согласност со општите услови и правила наведени подолу.

(2) Не е дозволено да се замени наградата за нејзината парична вредност (еквивалент).

Чл.9. (1) Општите одредби и услови се изменуваат и дополнуваат еднострано од страна на Организаторите.

(2) Дејството на измените и дополнувањата стапува на сила и ги обврзува учесниците од моментот на нивното објавување на веб-страницата www.videnov.mk

Чл.10. Правилата се задолжителни и подеднакво исти за сите учесници во Играта.

Чл.11. (1) Секој учесник кој ги исполнува условите и ги почитува правилата на Играта, учествува во извлекувањето за да освојување на една од 3-те награди.Извлекувањето на наградените ќе се врши на принципот на лотарија. Ќе бидат извлечени тројца наградени учесници и три резерви.

(2) Секој што сака да учествува во играта може да го направи тоа во текот на секој ден во рамките на периодот додека трае самата игра.

(3) Еден учесник може да освои најмногу една награда.

Чл.12. (1) Организаторот ќе ги објави имињата на наградените на Facebook страницата, како и на  www.instagram.com/videnov.mk  . Наградените ќе бидат објавени во коментар под постот на самата игра, на официјалната страна на Организаторот. Секој од наградените учесници треба стапи во контакт со организаторот преку приватна порака на Facebook платформата во рок од 5 работни дена по објавувањето на наградените учесници. Доколку во тој рок наградениот учесник не стапи во контакт со организаторот, иститот го губи правото на наградата и Организаторот го прогласува за награден првиот од 3-те извечени учесници резерви. Наградите ќе бидат доставени од Организаторот на адреса наведена од страна на наградените учесници (лице за контакт).

(2) Наградите се испраќаат на адресата на наградените учесници преку курир во рок од 10 дена од добивањето на податоците од самите наградени учесници. Доставата на наградите се врши само на територијата на Република Северна Македонија, лично на лицето кое учествувало во играта. За да ја добие наградата, наградениот учесник на вработениот во курирската компанија треба да му ја покаже својата лична карта со цел да се потврди идентитетот и возраста на учесникот. Организаторот не сноси одговорност за дефекти или доцнење на доставата и/или примање на наградите по вина на релевантниот надворешен партнер. Во овие случаи, наградениот учесник е должен да побара од Организаторот информации за релевантниот надворешен партнер на Организаторот и дирекно да го контактира.

 

(3) По приемот на наградата секој награден учесник потпишува протокол за примо-предавање, со кој се потврдува врачувањето на наградата, исто така и обезбедува потребни лични податоци поврзани со исполнувањето на даночно сметководствените услови во однос на добиената награда (име и презиме и матичен број).

(4) Доколку не се исполнети сите услови за добивање на наградата или добитникот не е на адресата наведена од него во рамките на две посети, истото го губи правото за наградата, а Организаторот кон него не должи никаков надоместок.

(5)Согласно одредбите од член 67 став 1 од Законот данокот на личен доход предметните награди со вредност поголема од 5.000,00 денари се оданочуваат. Данок го плаќа организаторот.

 

Чл.13. Во случај некој учесник да достави лажни податоци или на било кој друг начин ги прекрши или заобиколи правилата за учество наведени во Општите услови, Организаторот го запазува правото да го отстрани истиот учесник од играта.

 

Чл.14.(1) Администратор на собраните лични податоци за учесниците во играта е самиот Организатор на играта.

(2) Со учество во наградната игра, секој од учесниците изјавува дека ги исполнува условите наведени од Организаторот, дека се согласува личните податоци обезбедени од него да бидат обработени од страна на Организаторот за потребите на наградната игра, во својство на администратор на лични податоци. Исто така се согласува дека е запознает со правилата, се согласува со нив и обврзува дека ќе ги почитува.

(3) Организторот ги презема потребните технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на учесниците во наградната игра.

(4) Сите лични податоци на учесниците , собрани преку страната на Организаторот за учество во наградната игра се уништуваат во рок од два месеци по завршување на истата, исклучок се адресите на е-пошта на учесниците кои се согласиле да добиваат информации за промоции и тековни понуди од Мебел Виденов.

(5) Организаторот го задржува правото во секое време и во која било фаза од наградната игра, во случај на сомневање за обид за злоупотреба на правото за учество во играта или во случај на сомневање за незаконски дејствија од конкретен регистриран учесник, да избрише еден, повеќе или сите негови објави, со што се исклучуваат таквите материјали од учество во играта. Во овој случај, Организаторот може да ги чува податоците на учесникот со избришана регистрација одреден временски период.

(6) Политиката за заштита на личните податоци е објавена на веб-страницата на Организаторот, ова се однесува на сите прашања кои не се решени со овие општи правила и услови во врска со личните податоци:

https://videnov.mk/page/politika-za-zashtita-na-lichnite-podatotsi

 (7) Секој учесник може да учествува во наградната игра само еднаш со еден коментар.

(8) Со објавување на материјал/и за учество во наградната игра, секој од учесниците го потврдува прифаќањето на постоечките правила за учество во наградната игра.

Чл.15. Организаторот не е одговорен за неможноста за учество во наградната игра поради причини кои се надвор од неговата контрола (виша сила, случајни настани, проблеми со пристапот и квалитетот на интернет конекцијата итн.).

Чл.16. Организаторот има право да ја прекине играта во секое време поради технички причини, релевантни промени во важечкото законодавство, наредби на надлежни државни органи и/или околности на виша сила, како такви настани и појави кои се надворешни, непредвидливи и неизбежни. а кои го оневозможуваат исполнувањето на предметот на оваа наградна игра. Организаторот е должен за ова на соодветен начин да ги извести Учесниците. Во овие случаи, Организаторите не им должат надомест на Учесниците.

Чл.17. За се што не е наведено во Општите правила и услови, важат Општите услови на компанијата МЕБЕЛ ВИДЕНОВ ДООЕЛ Скопје, наведени на веб-страницата www.videnov.mk .

На сила од 14.10.2022 г.

 

Следете не