Мебел Виденов |

Информации за нас

"VG Global" JSC (Мебел Виденов и / или Администратор) е фирма регистрирана во Трговскиот регистар на Агенцијата за регистрација со ЕИК 206461013, со седиште и канцеларија за управување: Јамбол, 8600, ул. Јагода 6 ; е-пошта: [email protected]

Контактите на нашиот службеник за заштита на податоците се:

"VG Global" JSC

Гр. Јамбол, 8600, ул. Јагода 6

[email protected]

Службеник за заштита на лични податоци: Нина Владимирова

 

Нашиот однос кон вашите лични податоци

Мебел Виденов придава големо значење на заштита на личните податоци и ги собира и фи обработува Вашите лични податоци само во согласност со барањата на локалното и европското законодавство. Целта на оваа „Политика за заштита на личните податоци“ е да ве информира како ги обработуваме Вашите податоци и какви лични податоци би собрале за вас, со каква цел, времетраење и кои се вашите права.

Безбедноста на податоците што ни ги доверувате е многу важна за нас. Затоа ги заштитуваме Вашите податоци со примена на сите соодветни технички и организациски средства, со кои располагаме, за да спречиме неовластен пристап, неовластено или злонамерно користење, загуба или предвремено бришење на информациите.

 

Кои информации ги собираме и зошто?

Ние може да собираме лични податоци за Вас, кога ја користите нашата веб страница или со избирање на нашите услуги. Во повеќето случаи, ние ги бараме вашите лични податоци со цел склучување договор, да ја испочитуваме законската обврска или да го заштитиме нашиот законски интерес. Се разбира, за некои наши услуги, Вие самите ни ги давате овие информации, избирајќи и согласувајќи се да ни испратите информации за себе. Без овие податоци, не би можеле да ги обезбедиме соодветните услуги. Ако не ни обезбедите  податоци за идентификација, нема да можеме да склучиме договор со Вас за производ или услуга. Во зависност од услугите што ги користите, ние можеме да ги собираме и процесираме следниве информации за вас:

Општи податоци за да ве идентификуваме

 • Име и презиме, матичен број или личен број на странец, адреса;

Информации поврзани со договорите склучени меѓу нас и нивната имплементација

 • Податоци за контакт - адреса за контакт, телефонски број и е-пошта (е-маил)
 • Кога се регистрирате на нашата страница - корисничко име, лозинка
 • Информации за кредитни или дебитни картички, број на банкарска сметка или други банкарски и готовински информации, во врска со плаќањата што се направени кон нас;
 • Писма и е-пошта што ги примаме од вас во нашата комуникација;
 • Снимање телефонски разговори кога контактирате со нас и нашите специјализирани центри за контакт, со цел подобра услуга;
 • Видео записи кога ги посетувате нашите трговски и административни објекти со цел да се обезбеди нашата и вашата безбедност;
 • Информација поврзана со аплицирање за кредит кај наш партнер. Во овие случаи, ние постапуваме во нивно име како обработувачи.
 • Други податоци што може да ги собереме за вас се: IP адреса, демографски податоци и податоци дадени при учество во специјални кампањи, игри и лотарии, организирани од нас, вклучително и преку социјалните платформи.

Целта на обработката на вашите податоци.

Ние ги обработуваме личните податоци што ги собираме најчесто за следниве цели:

Обработка на податоци потребни за склучување или исполнување на договор

 • Утврдување на идентитетот на клиентот преку сите трговски канали;
 • Подготовка на понуди, договори и сите други документи што го придружуваат договорот.
 • Управување и исполнување на вашите нарачки;
 • Вршење на кредитна проценка преку нашиот кредитен партнер;
 • Вршење на достава и монтажа;
 • Подготовка на сметководствени документи, како што е фактура или сметка за купени производи и услуги што се користат, како што се достава и монтажа;
 • Осигурување на сеопфатна услуга преку нашиот Колцентар или по електронски пат. Осигурување услуги за гаранција.
 • Известувања поврзани со нашите производи и услуги.

Обработка на податоците, неопходни за исполнување на нашата нормативна обврска

 • Обврски, предвидени со Законот за сметководство и Кодексот за постапки за данок и социјално осигурување и други слични нормативни акти, во врска со одржувањето на правилното и законско сметководство;
 • Обврски за давање информации до сите државни комисии и регуларни органи;
 • Исполнување на обврски во врска со продажба на далечина, продажба надвор од трговското место, предвиди со Законот за заштита на потрошувачите;
 • Обезбедување информации на судот и агенциите за спроведување на законот.

Обработка на податоците засновано на ваша согласност

 • ·        за директен маркетинг на наши производи и услуги.

 

Обработка на податоци засновано врз нашиот законски интерес

 • ·        вршење на видео надзор и аудио записи, на нашите трговски и административни објекти;
 • ·        вршење аудио запис разговори во контакт со нашите Колцентри.

Со кого ги споделуваме вашите информации:

Мебел Виденов користи трети страни за поддршка на одредени договорни активности или за извршување на законска обврска. Ние не ги доставуваме вашите лични податоци на трети лица сè додека не се увериме дека се преземени сите технички и организациски мерки за заштита на овие податоци каде што ние се стремиме да извршиме строга контрола врз спроведувањето на оваа намена.

 

Дел од примателите на лични податоци можат да бидат:

·        компании, монтажери, доставувачи, курирски компании, надворешни консултанти и специјалисти, колекционерски компании и правни фирми, банки, безбедносни компании, лица кои по потреба одржуваат опрема, софтвер и хардвер користени за обработка на лични податоци од Мебел Виденов, агенти за продажба, итн.

 

Давањето лични податоци во некои случаи е задолжително за да се исполнат нашите законски услови, како што се:

·        Регуларни органи, како што се државни комисии, институции и агенции, судови, обвинителство, УЈП (Управа за Јавни Приходи), и други, на кои ние сме должни да доставуваме лични податоци согласно сегашното законодавство;

 

 

Употреба на колачиња на страницата

Мебел Виденов не собира или обработува лични податоци преку функционалните колачиња што ги користи компанијата.

 

Обработка на анонимни податоци

Ние ги обработуваме Вашите податоци за статички цели, ова значи за анализи во кои резултатите се само собир на информација и затоа податоците се анонимни - на пример, да претставуваат движење на големи групи на луѓе. Не е возможно да се идентификува одредена личност од овие информации.

 

Зошто и како ги користиме автоматските алгоритми?

Ние не користиме алатки за автоматски одлуки.

 

Безбедност

Мебел Виденов, превзема мерки за заштита на вашите лични податоци од случајно губење и неовластен пристап, употреба, промена или откривање. Постојат политики и процедури дизајнирани да ги заштитат информациите од загуба, злоупотреба и неовластено откривање. Покрај тоа, преземаме дополнителни мерки за безбедност на информации, вклучувајќи контрола на пристап, строга физичка заштита и сигурни практики за собирање, складирање и обработка на информации.

Од друга страна, ние применуваме технички мерки како што се криптирање, псевдонимизација и анонимност на собраните лични податоци.

 

 

 

 

Кога ги бришеме вашите лични податоци?

Ние ги чуваме сите информации што ги собравме за вас и ги уништуваме во рамките на законските рокови, и доколку нема такви на роковите утврдени од нас и по конечното решавање на сите наши финансиски односи. Ние не ги чуваме вашите податоци на неодредено време.

Некои од роковите се:

- 5 години по истекот на рокот за поднесување барања утврдени во Законот за облигациони односи и договори;

- 10 години според Законот за сметководство за чување и обработка на сметководствените податоци;

- 5 години обврски за обезбедување на информации на судот, надлежните државни органи и др., предвидени со сегашното законодавство;

- 30 дена од снимањето видео запис и аудио запис во трговските објекти;

- 5 години од аудио запис за време на телефонски разговор.

Во случај на анонимност на лични податоци, роковите не важат, бидејќи не можеме да ве идентификуваме.

 

Трансфер помеѓу земји

Преносот, чувањето и обработката на личните податоци се обезбедени со современи технички средства. Мебел Виденов нема да ги пренесува вашите податоци надвор од ЕИП (Европски Економски Простор) без да ги исполнува законските можности и ќе воведе соодветни мерки на претпазливост за одржување на доверливоста на вашите информации. 

Достап, корекции и повлекувања

Во секое време, можете да побарате од Мебел Виденов да ви обезбеди информации за личните податоци што се собираат и чуваат за вас. Може исто така да побарате од Мебел Виденов да ги корегира, избрише или обнови таквите лични податоци. Мебел Виденов исто така ви дава право на приговор и ограничување на обработката на личните податоци, како и вашите права во автоматско донесување одлуки.

Во секое време можете да ја повлечете својата согласност за собирање, складирање и користење на вашите лични податоци во однос на Мебел Виденов. Сепак, повлекувањето нема правно да влијае на обработените податоци до повлекувањето.

Некои од вашите права, како што се бришење на податоци или приговарање на обработката, можат да бидат ограничени со закон.

Барањата за достап до информации или за корекција се поднесуваат лично или од лице што е изрично овластено од вас, преку експлицитно писмено полномошно. Пријавата може да се достави и по електронски пат, во согласност со Законот за електронски документ и електронски потпис.

Би сакале да ве известиме дека според сегашното законодавство имате право да поднесете жалба за начинот на обработка на вашите податоци до надзорното тело Комисија за заштита на лични податоци, Софија 1592, бул. Цветан Лазаров “бр. 2 или www.cpdp.bg.

 

Промени во политиката за приватност

Оваа постапка за заштита на личните информации може да се промени со текот на времето. Ваквите измени ќе стапат на сила веднаш по нивното објавување. Редовно прегледување на оваа страница гарантира дека секогаш ќе бидете известени какви информации собираме, како и за какви цели Мебел Виденов ги користи и под какви околности (доколку има) ги споделуваме.

 

Ако имате прашања во врска со заштитата на податоците, можете да го контактирате Мебел Виденов и нашиот службеник за заштита на податоците:

 

Нина Владимирова

Град Јамбол, 8600, ул. Јагода 6

[email protected]

Службеник за заштита на лични податоци: Нина Владимирова

 

Оваа Политика за заштита на личните податоци, последен пат е обновена на 21.04.2021 година.